Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

1.Na kwalifikacyjne kursy zawodowe, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

-         wielodzietność rodziny kandydata

-         niepełnosprawność kandydata,

-         niepełnosprawność dziecka kandydata,

-         niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

-         samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

 

Podanie:

Podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 

EFS poziom polskie kolor