SKŁAD SU: 

1) KAROLINA WIŚNIEWSKA, 3 TE - Przewodnicząca SU - przedstawiciel "głosu" uczniów, współorganizator akademii i innych uroczystości, konferansjer, informacje na FB w grupie szkoły (administrator), reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

2) JAGODA WIŚNIEWSKA 2 TGIPC- Zastępca Przewodniczącej SU, współorganizator akademii i innych uroczystości, konferansjer uroczystości szkolnych, informacja wewnętrzna w szkole i informacja na FB w grupie szkoły (administrator), reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

3) MONIKA SADOWSKA, 4 TE -Sekcja artystyczna i organizacyjna- współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, konferansjer, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

4) MONIKA KOBYLSKA 3 TE- Sekcja artystyczna i organizacyjna, wolontariat- współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, konferansjer, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt ze szkolnym kołem wolontariatu i PCK

5) OLIWIA PESTA 3 TCPG- Sekcja artystyczna i organizacyjna, dekoracje- tablica informacyjna z planem lekcji - plakaty informacyjne, ulotki, napisy, pomoc przy dekoracjach szkoły na różne uroczystości, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

6) KACPER TWARDY 1 TI- Sekcja organizacyjna i informacyjna- Tablica informacyjna z planem lekcji- informacja na FB w grupie szkoły (administrator, w zastępstwie za Oliwia Pesta), plakaty informacyjne, ulotki, napisy, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym oraz łącznik z administratorem szkolnym i sekcją od sprzętu nagłaśniającego.

7) SZYNAKA EMILIA 1 TE- Sekcja artystyczna i informacyjna, dekoracje- plakaty informacyjne na tablicy ogłoszeń, pomoc przy dekoracjach szkoły na różne uroczystości, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, protokolant spotkań zarządu SU i spotkań z przedstawicielami klasowymi, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym.

8) KACPER DWORZNIKOWSKI 1B SB1st- Sekcja organizacyjna i artystyczna, łącznik z klasami ZSZ i szkoły branżowej, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

9) MANEROWSKA NATALIA 2 TE/TH- Sekcja organizacyjna i fotograficzna, dekoracje- kontakt ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS fotorelacje z uroczystości szkolnych i innych działań , organizacja reportera na uroczystości, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

10) DANUTA ZIMNICKA 3 TCPG- Sekcja organizacyjna i fotograficzna, dekoracje- fotorelacje z uroczystości szkolnych i innych działań , kontakt ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

11) KAROLINA ZELMAŃSKA 3 TŻ- Sekcja artystyczna i organizacyjna, wolontariat- współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt ze szkolnym kołem wolontariatu i PCK oraz kuchnią

12) MORAWSKA WERONIKA 1 TŻIUG- Sekcja artystyczna i organizacyjna, wolontariat- współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt ze szkolnym kołem wolontariatu i PCK oraz kuchnią

13) GORTATOWSKI RADOSŁAW 2 TI- Sekcja artystyczna i organizacyjna, nagłośnienie - obsługa sprzętu nagłaśniającego, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły

14) ROZWADOWSKI ARKADIUSZ 2 TI- Sekcja artystyczna i organizacyjna, nagłośnienie- obsługa sprzętu nagłaśniającego, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły

15) SZCZAWIŃSKA NATALIA 1a SB 1st- Sekcja organizacyjna i artystyczna, łącznik z klasami ZSZ i szkoły branżowej, dekoracje - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

 

PREZYDIUM SU:

1) KAROLINA WIŚNIEWSKA, 3 TE

2) JAGODA WIŚNIEWSKA, 2 TGIPC

3) OLIWIA PESTA, 3 TCPG

4) MONIKA SADOWSKA, 4 TE

5) SZYNAKA EMILIA, 1 TE

6) KACPER DWORZNIKOWSKI 1B SB1st

7) KAROLINA ZELMAŃSKA 3 TŻ

8) MORAWSKA WERONIKA 1 TŻIUG

9) KACPER TWARDY 1 TI

 

ZADANIA PRZEWODNICZĄCYCH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

- organizują działalność samorządu
- odbywają narady oraz spotkania z jej członkami; 
- kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu; 
- utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem Samorządu Uczniowskiego i samorządami klasowymi
- przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji; 
- nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.
- promocja szkoły w innych placówkach
- współpraca ze szkolnym kołem teatralnym Fantazja, kołem fotograficznym FOCUS, PCK, Dietetyk, CNK
- kontakt z dyrekcją szkoły
- kontakt z pedagogiem szkoły i administracją


SEKCJA ORGANIZACYJA i PORZĄDKOWA

- organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych, 
- podejmowanie działań zmierzających do eliminowania używek, w szczególności nikotyny,
- propagowania dobrych zachowań, w tym kultury osobistej , kultury języka i dress code'u
- opieka nad szafkami uczniowskimi
- przeprowadzenie kompanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
- udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
- współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.

SEKCJA INFORMACYJNA

- prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
- informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego,
- przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach, np. kulturalnych w szkole i poza nią,
- pomoc w tworzeniu działu Samorząd Uczniowski na stronie internetowej szkoły,
- przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)

SEKCJA DEKORACYJNA    

- dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły, 
- pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości szkolnych.

SEKCJA CHARYTATYWNA/wolontariat 

- inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły, 
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje poza szkolne,
- organizowanie zbiórek, akcji
- współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu i jego opiekunkami: A. Bartkowska, A. Dembek, P. Brodzińska, M. Hincman-Mróz
- współpraca ze szkolnym kołem PCK

SEKCJA FOTOGRAFICZNA

- organizacja fotoreportera na różne uroczystości szkolne
- współpraca ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS

SEKCJA NAGŁOŚNIENIA

- obsługa sprzętu nagłaśniającego na różnych uroczystościach szkolnych,
- przyuczenie nowych kandydatów do obsługi sprzętu nagłaśniającego
- współorganizacja akademii i innych uroczystości szkolnych,
- kontakt z administratorem szkoł

 

 

EFS poziom polskie kolor