1. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

 

Technik ekonomista potrafi:

− stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych,
− obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,
− sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
− posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,
− ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
− prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
− prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
− sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,
− obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
− organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej,
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
− stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 

2. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA
Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

3. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.65. uzyska zawód technika rachunkowości, a technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.35. uzyska zawód technika ekonomisty.

 

4.KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PODCAS NAUKI.

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości 

 

5. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

EKONOMI

EFS poziom polskie kolor