1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 

2. KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS NAUKI.

 

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Pierwszy poziom kształcenia to zdobywanie umiejętności, które w późniejszej działalności zawodowej pozwolą absolwentom m.in.:

 - przestrzegać zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów,

 - przestrzegać zasad ustalania cen towarów,

 - stosować metody i formy prezentacji towarów,

 - informować klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej,

 - określać formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów,

 - stosować różne formy i techniki sprzedaży,

 - określać rodzaje zachowań klientów,

 - sporządzać dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów.

 

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Drugi poziom kształcenia podzielony jest na trzy główne etapy obejmujące organizowanie działań reklamowych i marketingowych, zarządzanie działalnością handlową i sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

 

Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata opartego w dużej mierze na handlu, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Technik handlowiec z takim zakresem wiedzy może być zatrudniony w każdej firmie zajmującej się handlem, marketingiem czy prowadzić własną działalność handlową.

 

handel

 

 

EFS poziom polskie kolor