KURS  KWALIFIKACYJNY  W ZAWODZIE  HANDLOWIEC 522305

 - NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA - 

 

Cele kształcenia w zawodzie handlowiec w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym - poniedziałek, wtorek, czwartek

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie sprzedawca. Warunkiem rozpoczęcia nauki na kursie jest podjęcie nauki w Liceum dla dorosłych.

Po kursie otrzymujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

 

W ramach swoich zadań zawodowych handlowiec: 

 - sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach);

 - obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji;

 - organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty,

 - przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie,

- informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje),

 - inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży,

 - załatwia reklamacje zakupionych towarów,

 - przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach,

 - współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.),

 - współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty),

 - zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary,

 - przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży,

 - zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

 - wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Następnie kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych.

Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do obowiązków technika handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych. Technik handlowiec samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

 

EFS poziom polskie kolor