Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło przygotowania do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”. 

Prosimy o składanie  wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu i złożyć w sekretariacie szkoły  ( najpóźniej do końca pierwszego tygodnia września ) - natomiast faktury za podręczniki do tych wniosków w terminie późniejszym.

KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI:
- dla uczniów szkoły branżowej - 390 zł
- dla uczniów technikum - 445 zł

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,  podręczników do kształcenia specjalnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm. )), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 

Wniosek o udzielenie pomocy

Oświadczenie wnioskującego

 

EFS poziom polskie kolor