TECHNIK USŁUG KOSMETYCZYCH


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:

1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

1) monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią
w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne,
biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
5) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
6) organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Terminy i zasady rekrutacji uczniów
na rok szkolny 2022/2023 
do Szkoły Policealnej nr 2
w  Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

- Zasady rekrutacji i kwalifikowania do Szkoły Policealnej nr 2 na rok szkolny 2022/2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej nr 2

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie.