TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

CELE KSZTAŁCENIA:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

1) monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią
w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne,
biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
5) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
6) organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.