Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Cele kształcenia – wymagania ogólne:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych

2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
a) drukowania cyfrowego,
b) obróbki druków cyfrowych,
c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
d) drukowania i obróbki druków 3D.