EFS poziom polskie kolor

CENTRUM EDUKACJI TECHNICZNEJ - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy
projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: od: 2017-07-01 do: 2019-06-30

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

Wartość ogółem: 872 076,03 zł
Wydatki kwalifikowalne: 872 076,03 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 784 868,42 zł
Wkład UE: 741 264,63 zł
Wkład własny: 10,00%

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów dwóch szkół prowadzących kształcenie zawodowe, mających swoją siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, tj:Technikum im.Noblistów Polskich i Zasadniczej Szkoły Zawod.im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Zawod.w Kurzętniku; poprzez modernizację programów nauczania do potrzeb pracodawców w zawodach deficytowych lub w zawodach z branż rozwojowych:Operator obrabiarek skrawających i Technik Informatyk;oraz doposażenie pracowni przedmiotowych dla w/w zawodów w nowoczesny, zgodny z potrzebami obecnej gospodarki sprzęt techniczny i pomoce dydaktyczne a także poprzez uaktualnienie/ podwyższenie kwalifikacji 6(3K,3M)nauczycieli uczących w w/w szkołach zawod., w ramach funkcjonowania powołanego Centrum Edukacji Technicznej,do końca VI 2019