Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 82).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zszkurzetnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 12/2014 r.
Data ostatniego przeglądu i ewentualnej aktualizacji: 03/2023 r.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności wymienionych poniżej:.
- niektóre pliki pdf są niedostosowane do dostępu cyfrowego dla osob niepłenosprawnych
- niektóre odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej administrator[at]zszkurzetnik.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 474 28 87. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres administrator[at]zszkurzetnik.pl lub pisemnie na adres: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 49

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

1) Do budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (13-306 Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 49), prowadzi wejście poprzedzone kilkoma stopniami. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków, umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku. Budynek jest piętrowy, wyposażony w windę.
2) Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku w pokoju 127.
3) Budynek wyposażony jest w toalety dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze.
4) Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5) Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.
7) Wewnątrz budynku umieszczona jest duża tablica informująca w którym pomieszczeniu jakie sprawy można załatwić.