meiu pp1
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W 2021 r. priorytetowe obszary edukacyjne to:

• Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
• Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,
• Kultura i dziedzictwo narodowe,
• Największe osiągnięcia polskiej nauki

Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:

a) klasy I-III w szkołach podstawowych,
b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych,
c) szkoły ponadpodstawowe.

W ramach Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
• jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
• dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
• trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

W 2021 r. Powiat Nowomiejski zawarł Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Całkowity koszt zdania: 6 332,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 064,00 zł
Wkład własny: 1 268,00 zł

Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.

Jednostki oświatowe objęte wsparciem finansowym:
1. Branżowa Szkoła I Stopnia im. Noblistów Polskich w Kurzętniku’
2. Technikum im. Noblistów Polskich w Kurzętniku .


Podstawa prawna:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

pp