Zarząd Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku
na rok szkolny 2022/ 2023

1. FLORENC FILIP 3 TI Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2. WITKOWSKI JAKUB 3 TI Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
3. KAMILA KWIATKOWSKA 4TI/TRsp Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
4. TUŁODZIECKI ANDRZEJ 4 TGiPC sp Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
5. ŁAKOMA OLIWIA 4 TGiPC sp Reprezentant Rady Klasowej
6. ZAKRETA TYMOTE USZ 2TH/TR Reprezentant Rady Klasowej
7. IDZIAK AMELIA 3 C BS Reprezentant Rady Klasowej

Działalność uczniów na rzecz Samorządu Uczniowskiego:

OLIWIA ŁAKOMA 3 TGiPCsp, JULIA SKOCKA 3TGiPCsp, Sekcja organizacyjna i fotograficzna, dekoracje fotorelac je z uroczystości szkolnych i innych działań , kontakt ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

KAMILA KWIATKOWSKA 4 TI/TR sp, RUCIŃSKA SARA ŚPIEW 1 TGiPC, 
KROPLEW SKA NATALIA 1TGIPC/TI , ANKOWSKA Ś PIEW KL. 4 TH /TŻ Sekcja artystyczna i organizacyjna współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, konferansjer, śpiew, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

JULIA MEDERSKA 4 TGiPCsp, OSKAR FLORKOWSKI 4 TGiPCsp, WIKTORIA 
TRZASKAWKA 3 TGiPC, LUCYNA KREZYMON 3TGiPC sekcja graficzna. Pomoc graficzna podczas uroczystości oraz festynów. Reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły, fotorelacje na szkolnym portalu społecznościowym

PATRYCJA KACZERZEWSKA 4 TE/T U sp, PATRYCJA WASIEWSKA 4 TGIPC gim, KACPER KORDALSKI 1TŻiUG, MAŁGORZATA ZENTARSKA 4TGOPC gim Sekcja artystyczna i organizacyjna, dekoracje współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym

IDZIAK AMEL IA 3 C BS, FIJAŁKOWSKA WIKTORIA 2A BS sekcja organizacyjno promocyjna, charytatywna, organizacja stoiska szkolnego, reklama, promocja szkoły, akcje szkolne,
wolontariat. Łącznik między Branżową Szkołą, a Technikum

JAKUB PIOTROWSKI 2TI, STALĘGA GRACJAN 2 T I, WIKTOR ZIELIŃSKI 1TGIPC Sekcja artystyczna i organizacyjna, nagłośnienie obsługa sprzętu nagłaśniającego, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły

Opiekunowie SU: mgr Justyna Piotrowska, mgr Anna Bartkowska

Reprezentanci Sztandaru:
(Zadaniem pocztu jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią. )

SANDRA MÓWIŃSKA 1 TGiPC
ZUZANNA MICHEWICZ 1 TGIPC
JÓZEFOWICZ AMELIA 2 TE/TŻiUG
ŻELAZNA OLIWIA 2 TE/TŻiUG
BARANEK LAURA 2 TE/TŻiUG
LIPIŃSKA KORNELIA 2 TE/TŻiUG
BARTOSZ DYKMAŃSKI 2TI
MARCIN JÓZEFOWICZ 2TI
KACPER LEWANDOWSKI 2TI
KOTŁOWSKI DAWID 4TE/TH gim
JULIA IDZIAK 4TE/TH gim
JULIA FANSLAU 4 TE/TH gim
KAMILA KWIATKOWSKA 4 TGiPC gim

Opiekun: mgr Remigiusz Wysocki

ZADANIA PRZEWODNICZĄCYCH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOZADANIA PRZEWODNICZĄCYCH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO -- organizują działalność samorząduorganizują działalność samorządu -- odbywają narady oraz spotkania z jej członkami;odbywają narady oraz spotkania z jej członkami; -- kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikająkontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu;cych z planu; -- utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem Samorządu Uczniowskiego i samorządami utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem Samorządu Uczniowskiego i samorządami klasowymiklasowymi -- przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji;przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji; -- nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działanawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi jącymi na terenie szkołyna terenie szkoły -- promocja szkoły w innych placówkachpromocja szkoły w innych placówkach -- współpraca ze szkolnym kołem teatralnym Fantazja, kołem fotograficznym FOCUS, PCK, współpraca ze szkolnym kołem teatralnym Fantazja, kołem fotograficznym FOCUS, PCK, Dietetyk, CNKDietetyk, CNK -- kontakt z dyrekcją szkołykontakt z dyrekcją szkoły -- kontakt z pedagogiem szkoły i administracjąkontakt z pedagogiem szkoły i administracją

ZADANIA WSZYSTKICH ZADANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SU:CZŁONKÓW SU: -- organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych,organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych, -- podejmowanie działań zmierzających do eliminowania używek, w szczególności nikotyny,podejmowanie działań zmierzających do eliminowania używek, w szczególności nikotyny, -- propagowania dobrych zachowań, w tym kultury osobistej , kultury języka i drespropagowania dobrych zachowań, w tym kultury osobistej , kultury języka i dress code'us code'u -- opieka nad szafkami uczniowskimiopieka nad szafkami uczniowskimi -- przeprowadzenie kompanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego,przeprowadzenie kompanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego, -- udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole, -- współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych, -- reprezentowareprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.nie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.

SEKCJA INFORMACYJNASEKCJA INFORMACYJNA -- prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego, -- informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego,informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego, -- przekazywanie informacji o aktualnychprzekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach, np. kulturalnych w szkole i poza nią,wydarzeniach, np. kulturalnych w szkole i poza nią, -- pomoc w tworzeniu działu Samorząd Uczniowski na stronie internetowej szkoły,pomoc w tworzeniu działu Samorząd Uczniowski na stronie internetowej szkoły, -- przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)

SEKCJA ARTYSTYCZNA, GRAFICZNASEKCJA ARTYSTYCZNA, GRAFICZNA, DEKORACYJNA, DEKORACYJNA --dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły,dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły, --pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości szkolnych.pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości szkolnych.

SEKCJA CHARYTATYWNA/wolontariat --inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły,inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły, --udział w akcjach charytatywnych organudział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje poza szkolne,izowanych przez instytucje poza szkolne, --organizowanie zbiórek, akcjiorganizowanie zbiórek, akcji --współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu i jego opiekunkami: A. Dembek, P. Brodzińska, M. współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu i jego opiekunkami: A. Dembek, P. Brodzińska, M. HincmanHincman--MrózMróz -- współpraca ze szkolnym kołem PCKwspółpraca ze szkolnym kołem PCK

SEKCJA FOTOGRAFICZNA -- umieszczanie dokumentumieszczanie dokumentacji wydarzeń szkolnych na portalu społecznościowym szkołyacji wydarzeń szkolnych na portalu społecznościowym szkoły -- organizacja fotoreportera na różne uroczystości szkolneorganizacja fotoreportera na różne uroczystości szkolne -- współpraca ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUSwspółpraca ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS

SEKCJA NAGŁOŚNIENIA -- obsługa sprzętu nagłaśniającego na różnych uroczystościach szkolobsługa sprzętu nagłaśniającego na różnych uroczystościach szkolnych,nych, -- przyuczenie nowych kandydatów do obsługi sprzętu nagłaśniającegoprzyuczenie nowych kandydatów do obsługi sprzętu nagłaśniającego -- współorganizacja akademii i innych uroczystości szkolnych,współorganizacja akademii i innych uroczystości szkolnych, -- kontakt z administratorem szkołykontakt z administratorem szkoły- kontakt z administratorem szkoły