Antoni Kwiatkowski – Przewodniczący

Barbara Witkowska – Z-ca Przewodniczącego
Katarzyna Kordalska – Skarbnik
Agnieszka Kowalczyk – Sekretarz