Statuty Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku:
Statut Zespołu Szkół Zawodowych
Statut Technikum im. Noblistów Polskich
Statut Branżowej Szkoły I stopnia
Statut Szkoły Policealnej nr 2 im. Noblistów Polskich
-----------------------------
Regulamin Szkolnych Pracowni Informatycznych
Prawa i obowiązki ucznia
Regulamin użytkowania szafek
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
-----------------------------
Zasady Funkcjonowania MOBIDziennika
Deklaracja rodzica usprawiedliwiania nieobecności ucznia drogą elektroniczną
Zgoda rodzica pełnoltenigo dziecka na usprawiedliwianie nieobecności oraz przesyłanie ich drogą elektroniczną.
-----------------------------
Program wychowawczo-profilaktyczny Technikum im. Noblistów Polskich w ZSZ Kurzętnik na rok 2023-2024
Program wychowawczo-profilaktyczny Branżowej Szkoły I stopnia im. Noblistów Polskich w ZSZ Kurzętnik na rok 2023-2024
----------------------------
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Program Realizacji Doradztwa Zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w ZSZ Kurzętnik na rok 2023-2024
Program Realizacji Doradztwa Zawodowego w Technikum w ZSZ Kurzętnik na rok 2023-2024
-----------------------------
Procedury interwencyjno-profilaktyczne w sytuacjach kryzysowych-
Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniow Zespołu Szkól Zawodowych w Kurzętniku
-----------------------------
Ceremoniał Szkolny Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku
-----------------------------
Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19
-----------------------------
Standardy ochrony małoletnich w ZSZ Kurzętnik - wersja skrócona
Standardy ochrony małoletnich w ZSZ Kurzętnik - wersja zupełna
-----------------------------
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
-----------------------------
Regulamin wycieczek szkolnych